Η επιχείρηση εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Aσφάλειας Tροφίμων (Σ.Δ.Α.Τ.) ISO 22000:2005 (HACCP). Μέσω αυτών των συστημάτων η εταιρία στοχεύει στην συνεχή βελτίωση της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων και στην πλήρη ικανοποίηση κάθε πελάτη.

Η διοίκηση της επιχείρησης πιστεύει στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των προϊόντων της και δεσμεύεται στις κάτωθι αρχές οι οποίες συνιστούν την πολιτική ασφάλειας της εταιρίας:

  • στην πιστή εφαρμογή και στην συνεχή βελτίωση των προϊόντων της εταιρίας και των παραγωγικών διαδικασιών τους
  • στην συνεχή ενημέρωση, παρακολούθηση και εναρμόνιση με την νομοθεσία σε θέματα ασφάλειας καθώς και στις απαιτήσεις των αρμοδίων αρχών
  • στην εναρμόνισή της με τις απαιτήσεις των πελατών με έγκυρη αντιμετώπιση παραπόνων ή ενστάσεων βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών
  • στην κοινοποίηση, εφαρμογή και τήρηση του ΣΔΑΤ σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας
  • στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων
  • στην έμφαση της επιλογής των προμηθευτών α’ και βοηθητικών υλών
  • στον διαρκή εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση του εξοπλισμού της
  • στην τήρηση και συνεχή βελτίωση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων στην εγκατάσταση
  • στην διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για την πιστή εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας της επιχειρήσεως

Αναζήτηση

Νέα